LNF aktyviai reaguoja į laukiamus pakeitimus, susijusius su paslaugų teikimu neįgaliesiems

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 2007-12-04 išsiuntė „Kreipimąsi dėl dėl  LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 m. programos įgyvendinimo tvarkos“ (Reg. Nr. 93) LR Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Seimo Pirmininkui ir  Socialinės apsaugos ir darbo ministrei.

Raštu Lietuvos neįgaliųjų forumas išreiškia savo ir visų asociacijos atstovaujamų neįgaliųjų organizacijų poziciją dėl valstybės kontrolės audito išvadų dėl Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003-2012 metų programos bei Neįgaliųjų socialinės integracijos programos,  glaudžiai susijusios su  Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo įgyvendinimu. Laiške reiškiami nuogąstavimai dėl Audito išvadose pateiktos rekomendacijos „Keisti esamą neįgaliųjų socialinės integracijos finansavimo tvarką, skiriant lėšas savivaldybėms, kurios organizuotų ir koordinuotų neįgaliųjų socialinės integracijos procesą savivaldybės teritorijoje, sudarytų nevyriausybinėms organizacijoms galimybes konkurso būdu siūlyti ir parduoti paslaugas savivaldybėms. Taip būtų aiškiai atskirtas nevyriausybinių organizacijų rėmimas ir paslaugų iš jų pirkimas.“. Šioje rekomendacijoje matoma aiški priešprieša galiojantiems įstatymams. Be to, atsižvelgiant į tai, kad neveikia neįgaliųjų tarybos prie savivaldybių, paslaugų neįgaliesiems teikimas per savivaldybes reikš, jog bus eliminuotas neįgaliųjų organizacijų dalyvavimas ne tik paslaugų teikime, tačiau ir bendradarbiavime, vykdant ir padedant įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemones.

Rašte Lietuvos neįgaliųjų forumas taip pat pateikia pasiūlymus, kokių veikmų turėtų būti imtasi šioje situacijoje.

Sprendimas parengti šį raštą buvo priimtas LNF Tarybos narių susirinkime, kuris įvyko lapkričio 28 dieną.