Stebėsena

Stebėsena yra esminis žmonių su negalia teisių advokacijos pagrindas. Siekdami gerinti konkrečios grupės padėtį, privalome identifikuoti jos būklę. Tam reikalingas stebėsenos procesas, kurio metu renkama objektyvi, pagrįsta informacija apie žmonių su negalia situaciją įvairiose gyvenimo srityse ir analizuojama, kaip tam tikras problemas (ar pasiekimus) lemia veikianti negalios politika, socialinė sistema, privataus verslo praktika, visuomenės nuomonė ir kiti veiksniai.

Atlikdamas žmonių su negalia padėties Lietuvoje stebėseną LNF vadovaujasi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (JT Konvencija) nuostatomis. 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinėse Tautose priimta bei 2008 m. įsigaliojusi JT Konvencija tapo žmonių su negalia teisių apsaugos pagrindu bei savotiška tarptautine šios bendruomenės konstitucija.

Žmonių su negalia padėties ir teisių stebėsena: žmonių su negalia teisės pagal JT Konvenciją, išsami negalios politikos Lietuvoje analizė, LNF vykdomi stebėsenos veiksmai. Atlikdamas žmonių su negalia padėties Lietuvoje stebėseną, LNF vadovaujasi Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (JT Konvencija) nuostatomis, kurios įpareigoja gerbti ir įgyvendinti joje įtvirtintus žmogaus teisių standartus, pašalinti kliūtis, užtikrinant orumą ir lygias teises. Žmonių su negalia padėties analizė ir sklaida, negalios politika, kurią analizuoja LNF stebėsena vertina oficialią, valstybinę ataskaitą ir alternatyvias, žmonėms su negalia atstovaujančių organizacijų parengtas ataskaitas bei veiklą.

Lietuvai ratifikavus JT Neįgaliųjų teisių konvenciją 2010 m. valstybė prisiėmė tarptautinius įsipareigojimus gerbti ir įgyvendinti joje įtvirtintus žmogaus teisių standartus, pašalinti kliūtis užtikrinant orumą ir lygias teises. Konvencija numato tarptautinį stebėsenos mechanizmą, kai specialus JT Neįgaliųjų teisių komitetas periodiškai atlieka žmonių su negalia padėties vertinimą pagal Konvencijos nuostatas. Komitetas vertina oficialią, valstybinę ataskaitą ir alternatyvias, žmonėms su negalia atstovaujančių organizacijų parengtas ataskaitas.

LNF veiksmai stebėsenos srityje:

Tai platus dokumentas, kuriame LNF drauge su nariais apžvelgė JT Konvencijos straipsnių įgyvendinimą ir išvardijo problemas, su kuriomis susiduria žmonės su negalia: ydingas neveiksnumo nustatymo mechanizmas, asmenų su negalia priverstinis hospitalizavimas bei priverstinė sveikatos priežiūra, apgyvendinimas socialinės globos institucijose, teisės į švietimą, darbą pažeidimai bei fizinės aplinkos ir informacijos neprieinamumas žmonėms su negalia. Įvertinęs valstybinę ir žmonių su negalia atstovų parengtą alternatyviąją ataskaitas, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas pateikė išvadas bei rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų siekiant gerinti žmonių su negalia padėtį. Komiteto išvadose Lietuvos valstybės politika žmonių su negalia atžvilgiu kritiškai vertinama visose gyvenimo srityse – jie izoliuojami švietimo sistemoje, darbo rinkoje, neužtikrinamas sveikatos paslaugų prieinamumas, nepritaikyta fizinė aplinka, neįtvirtinta lygybė prieš įstatymą, pažeidžiamos teisės į savarankišką gyvenimą. Peržiūrėti

Deja, ataskaitoje žmonėms su negalia dėmesio skirta labai mažai, nors būtent jie yra viena pažeidžiamiausių ir labiausiai nuošalyje paliktų grupių Lietuvoje. LNF kritiškai įvertino Lietuvos oficialią ataskaitą bei teikė papildomą informaciją aukšto lygio politiniam forumui dėl DVT įgyvendinimo Lietuvoje.

Nacionalinių teisės aktų atitikties JT Konvencijai, žmonių su negalia įvaizdžio žiniasklaidoje, aplinkos ir paslaugų prieinamumo vertinimą sveikatos įstaigose, rinkimų apylinkėse ir kt. Visų šių tyrimų duomenys leidžia objektyviai suvokti esamą situaciją ir formuluoti rekomendacijas Lietuvos negalios politikai.

Naujienos