Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF), siekdama padidinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką, kartu su Lietuvos studentų sąjunga pradeda įgyvendinti projektą „Agency of Easy-to-read“.  Jame dalyvaus 30 neįgaliųjų, kurie galės įsidarbinti specialiai jiems sukurtose darbo vietose.

Pusantrų metų trukmės projektas gavo daugiau nei 290 tūkst. litų Europos socialinio fondo paramos pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“.