Alternatyvių Investicijų Detektorius

Europos socialinio fondo agentūra sukūrė išskirtinį projektą "Alternatyvių Investicijų
Detektorius (AID)", padėsianti spręsti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį
patiriančių asmenų problemas.

Europos socialinio fondo agentūra, įgyvendinant šį projektą, pasitelkė projekto partnerius, tad
labai džiaugiamės būdami šio projekto dalimi.

Projekto tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų,
socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir
darbo rinkoje.

Projekto uždavinys – organizacijų, teikiančių ir plėtojančių inovatyvias socialines paslaugas,
tinklo sukūrimas.

Organizacijos, kurios yra pasirengusios eksperimentuoti, ieškoti naujų sprendimų bei
norinčios parduoti socialinį pokytį, o ne procesą – gali teikti savo projektines idėjas.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS:
 socialinės integracijos veiklos;
 socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
 savanoriškos veiklos skatinimas;
 kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 – 2030