Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aukštasis mokslas visiems - LNF - Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas

Aukštasis mokslas visiems

Dauguma aukštųjų mokyklų Lietuvoje save pristato kaip pritaikytas mokytis žmonėms turintiems negalią, tačiau dažnas neįgalusis, panoręs studijuoti, susiduria su visai priešinga situacija. Ir nors LR Konstitucija numato, kad aukštasis mokslas turi būti prieinamas kiekvienam pagal sugebėjimus, tačiau neįgalieji vis dar susiduria su aukštojo mokslo neprieinamumu dėl savo negalios (LR Konstitucija, 1992). Iš Švietimo ir mokslo ministerijos tyrimo matyti, kad aukštąsiais mokyklas lanko 15 kartų mažiau jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių, nei bendrojo lavinimo mokyklas. Retai Lietuvos aukštųjų mokyklos pateikia informaciją apie studijų galimybes neįgaliesiems, o jei taip daro dažniausiai yra sunku rasti šią informaciją. Šiandien Lietuvos aukštosiose mokyklose dar trūksta pritaikytos paskaitų medžiagos, pritaikytos fizinės aplinkos, nėra bendros neįgaliųjų studentų registracijos sistemos, trūksta techninių priemonių.

ISM ir Lietuvos Neįgaliųjų forumas bendradarbiaujant siekia sukurti pagrindą ISM universitetui tapti prieinamu neįgaliems studentams.

Iniciatyvos metu planuojama bendradarbiauti su ISM universiteto padaliniais Vilniuje ir Kaune. Tikslinės grupės:

 • Universiteto dėstytojai (Vilniuje ir Kaune); 
 • Universiteto administracijos darbuotojai; 
 • Studentų atstovybės studentai, savanoriai.

Iniciatyvos tikslai:

 • Teikiamų paslaugų prieinamumo asmenims su negalia gerinimas.
 • Skatinti ISM tapti „neįgaliems draugišku“ (disability friendly) universitetu, atviru studentams ir dėstytojams, turintiems įvairias negalias.
 • Užtikrinti, kad universiteto siūlomos paslaugos (studijos) būtų prieinamos studentams su negalia jau studijuojantiems ar besiruošiantiems studijuoti šiame universitete.
 • Pateikti rekomendacijas dėl fizinės aplinkos ir paslaugų prieinamumo neįgaliesiems – kaip adaptuoti ISM fizinę aplinką bei studijų programas, kad būtų prieinamos žmonėms su negalia.

Iniciatyvos uždaviniai:

 • Suorganizuoti mokymus „Bendravimas su žmonėmis, turinčiais negalią“ skirti ISM dėstytojams, administracijos darbuotojams bei studentų atstovybės darbuotojams bei savanoriams.
 • Suteikti konsultacijos ISM darbuotojams siekiant, kad ISM universitetas taptu „disability friendly“ universitetas, t.y. prieinamas studentas ir dėstytojams turintiems negalią.
 • Iniciatyvos rezultatų viešinimas ir sklaidos veiklos. Paruošti ir išplatinti spaudos pranešimus apie ĮSA principų įgyvendinimą universiteto veikloje; surengti vieną viešą renginį ISM klientams, partneriams, NVO, dirbančioms su neįgaliaisiais ir žiniasklaidai apie sėkmingus ĮSA pavyzdžius iš bendros iniciatyvos. Renginys būtų skirtas populiarinti ĮSA gerają patirtį.  Už šią veiklą atsakingi ISM ir LNF kartu.

Iniciatyvos įgyvendinimo etapai:

I etapas: ISM darbuotojų mokymai.   Organizuoti 6 vienos dienos (3 akad. val. trukmės) seminarusPožiūris į žmones su negalia:Bendravimas su žmonėmis, turinčiais negalią“. Seminarų tema negalės etiketas:

 1. kaip tinkamai bendrauti ir teikti paslaugas žmonėms su negalia,
 2. bendravimo kultūra su neįgaliaisiais – kaip bendrauti, kad būtų patogu ir malonu abiems pusėms;
 3. sudėtingų situacijų bendraujant su žmogumi su negalia analizė;
 4. informacijos pateikimas neįgaliesiems;
 5. mokymo medžiagos adaptavimas, pritaikymas;
 6. fizinės aplinkos pritaikymo ypatumai;
 7. mokymų dalyvių požiūrio į žmones su negalia analizė.

II etapas: ISM darbuotojų konsultacijos įvairiais klausimais, kurie, abiejų partnerių nuomone, yra svarbūs siekiant, kad ISM universitetas taptu „disability friendly“ universitetas, t.y. prieinamas studentams ir dėstytojams, turintiems negalią:

 • Kaip pritraukti ir supažindinti moksleivius, turinčius negalę, su galimybėmis studijuoti ISM universitete (įtraukiant rinkodaros skyrių, studentų atstovybę ir kt.); 
 • kokia reikalinga pagalba stojant į universitetą naujam studentui su negale, studentų atstovybės vaidmuo neįgalaus žmogaus studentiniam gyvenime;
 • Informacijos prieinamumas studentams (paskaitos, seminarai, darbas grupėse, atliekant praktiką);
 • Nuotolinis mokymas kaip viena iš mokymų galimybių – mokymų programų adaptavimas, neįgaliųjų studentų motyvavimas, grįžtamasis ryšys su studentu.
 • Fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems – universali aplinka. Aplankyti ir įvertinti ISM patalpas (Vilniuje ir Kaune) pritaikymą – fizinės bei informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems asmenims.

Etapo trukmė: viso projekto metu, Vilniaus ir Kauno universiteto administracijos darbuotojams, dėstytojams bei studentų atstovybės atstovams. LNF ekspertai bus atsakingi už konsultacijų įgyvendinimą, rekomendacijų bei ataskaitų paruošimą. Visų konsultacijų trukmė 36 akad. valandos.

 III etapas. Iniciatyvos rezultatų viešinimas ir sklaidos veiklos.

 1. spaudos pranešimai apie ĮSA principų įgyvendinimą universiteto veikloje;
 2. viešas renginys ISM klientams, partneriams, NVO, dirbančioms su neįgaliaisiais ir žiniasklaidai apie sėkmingus ĮSA pavyzdžius iš bendros iniciatyvos

Projekto dalyvių skaičius:

60 universiteto darbuotojų;

ISM akademiniai, administracijos darbuotojaai bei studentų atstovybės darbuotojai (pagal poreikį).

Projektas įgyvendinamas pagal Jungtinių Tautų vystymo programą, įgyvendinant projektą „Vartai: socialinės ir aplinkosauginės verslo inovacijos“ (Nr. VP1-1.1-SADM-03-V-02-001). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis.