Lietuvos negalios organizacijų forumo institucinis stiprinimas

1Projekte suplanuotomis veiklomis bus siekiama: (i) efektyviai atstovauti negalios bendruomenę
prisidedant prie strateginių negalios politikos tikslų įgyvendinimo (ii) didinti asociacijos narių
kompetencijas mokymais/seminarais, teikiant informacinę, metodinę pagalbą (iii) šviesti ir keisti
politikų bei tikslinių bendruomenių nuostatas apie įtraukų ugdymą bei informacijos prieinamumą
skirtingų negalių poreikiams (iv) didinti visuomenės sąmoningumą ir pozityvų negalios įvaizdį.

Projektui suformuluoti šie konkretūs uždaviniai:
1. Didinti asociacijos veiklos skaidrumą, skatinti vadovavimąsi efektyviais ir kokybiškais veiklos,
komunikacijos bei atsakomybės atstovaujamai bendruomenei principais asociacijos veikloje.
2. Tikslingų mokymų dėka didinti asociacijos narių aktyvumą atsakingai atstovauti bendruomenę;
kelti narių ir specialistų kompetencijas pasirinktos viešosios politikos: informacijos prieinamumo ir
įtraukaus švietimo srityse.
3. Viešinti ir skatinti bendradarbiavimo tarp sektorių mechanizmus, įtraukiančius nacionalines ir
vietos negalios organizacijas prisidedančias prie viešosios politikos įgyvendinimo ir kryptingų negalios
klausimų sprendimo.

Projektu bus stiprinami skėtinės asociacijos ir jos narių gebėjimai, įgalinantys užtikrinti kokybišką
atstovaujamos viešosios politikos srities stebėseną ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose
tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygiu. Projektinėmis veiklomis bus siekiama prisidėti prie
Nacionaliniame pažangos plane (NPP) suprogramuotų su negalia susijusių socialinės politikos
uždavinių ir siekiamų kriterijų.
Taip pat suplanuoto tyrimo pagrindu įsivertinus organizacijos veiklos veiksmingumą, bus didinami
narių gebėjimai dėl atsakingo atstovavimo bendruomenei. Tyrimo bei mokymų dėka bus skatinamas
aktyvus, kokybiškas ir efektyvus LNF narių ir visos bendruomenės ir(ar) atskirų negalių poreikių

atstovavimas konkrečiose viešosios politikos srityse, kaip pvz. Informacijos prieinamumo, įtraukaus
ugdymo, kt.
Projekte bus tęsiamas bendradarbiavimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos
savivaldybių asociacija, siekiant įgyvendinti prieinamumo švietime ir įtraukaus ugdymo nuostatas.
Remiantis gerąja patirtimi (įgyvendinant Memorandumą dėl švietimo ir sveikatos įstaigų
prieinamumo) bus vertinama pažanga bei konsultuojama ŠMM ir LSA dėl prieinamumo nuostatų
įgyvendinimo švietimo sistemoje, atliepiant skirtingų negalių poreikius.
Viešinant bendradarbiavimo veiklas ir skleidžiant geruosius pavyzdžius dėl informacijos
prieinamumo, bus organizuotas renginys-diskusija “Pažink negalią”, siekiant atskleisti skirtingų
negalių poreikius informacijos pateikimo formoms ir būdams, pasitelkiant bendras turimas sklaidos,
viešinimo ir visuomenės nuomonės formavimo formas (Bendra Švedijos institututo ir LNF paroda
“AccessAbility”).

Rezultatai:
1. Atliktas asociacijos veiklos finansinis auditas (1 ataskaita), parengtos Rekomendacijos dėl LNF
advokacijos ir organizacinės veiklos efektyvumo bei kokybės didinimo (1 ataskaita), parengta
priemonė LNF viešinimo ir atskaitomybės užtikrinimui (1 leidinys)
2. Suorganizuoti 5 mokymai asociacijos nariams, tikslinei benduomenei; Atlikta asociacijos
strateginio dokumento – veiksmų plano 2021 metams – korekcija, įtraukiant priemones iš NPP, LR
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir suderinant veiklas su kituose valstybės strateginiuose
dokumentuose įtvirtintomis priemonėmis žmonių su negalia teisių įgyvendinimui (1 dokumentas).
3. Organizuoti 2 tęstinio bendradarbiaivmo susitikimai ; Pateikti 5 raštiški pasiūlymai dėl
bendradarbiavimo tarp sektorių mechanizmo skatinimo nacionaliniu ar vietos lygiu (5 raštiški
pasiūlymai); 1 gerosios viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimo patirties sklaidos renginys –
diskusija “Pažink negalią”

Projekto laikotarpis: nuo 2021-01-31 iki 2021-12-31

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybines organizacijas
vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso
lėšomis