LNF skėčio institucinių gebėjimų stiprinimas efektyviai advokacijai

Stiprinti asociaciją „Lietuvos negalios organizacijų forumas” (toliau – LNF) instituciškai, keliant jos narių kompetencijas neįgaliųjų viešosios politikos srityje, įgalinant bendradarbiauti, didinti jų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir atsakingą bei kokybišką atstovavimą neįgaliųjų bendruomenei savivaldos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Projekte suplanuotos veiklos skirtos didinti LNF, ir įkurto socialinio verslo ALL invited finansinį tvarumą. Keičiama All invited komunikacijos stategija – per socialines medijas nukreipiama į jauną, pilietiškai aktyvų žmogų. Per kitą auditoriją kalbėti socialinėmis temomis bei viešinti vykdomą veiklą negalios advokacijos srityje. Tai prisidės prie LNF, kaip advokacinės organizacijos veiklos viešinimo ir jos atstovaujamos grupės įvaizdžio stiprinimo.

Suplanuotos veiklos stiprins LNF asociaciją ir jos narius, gilinant ekspertines žinias bei pozicijas veiksmingos advokacijos ir dalyvavimo pasirinktose viešosios politikos srityse, didinant negalios NVO kokybiško ir efektyvaus bendruomenės atstovavimo įgūdžius.

Siekiama šių uždavinių:

-Stiprinti LNF kaip advokacinės organizacijos vaidmenį plečiant bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais, viešinant vykdomą negalios advokacijos veiklą ir rezultatus.

-Užtikrinti LNF asociacijos ir jos narių kokybišką bendruomenės atstovavimą viešosios politikos, stebėsenos ir sprendimų dalyvavimo procesuose.

-Stiprinti tikslinių negalios bendruomenės grupių poreikių identifikavimą ir kokybiškas atstovavimą, didinti jų savęs atstovavimą, proaktyvų dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų veiklose.

-Viešinti LNF veiklą, stiprinant advokacinės organizacijos ir jos atstovaujamos grupės įvaizdį bei socialinio verslo ALL invited finansinį tvarumą, įsiliejant į rinką nacionaliniu mastu.

-Stiprinti LNF ir narių kompetencijas ir gebėjimus, pasitelkiant inovatyvias priemones efektyvesnei bei atsakingai advokacijos veiklai.

Projekto laikotarpis: nuo  2023-01-31 iki 2023-12-31

Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais atrankos konkurso lėšomis.