• Projekto nr. 2019-1-LT01-KA204-060697
 • Projekto trukmė: 24 mėnesiai

Kontekstas:

Per pastarąjį dešimtmetį visiškai pasikeitė būdai, kaip žmonės gauna, supranta ir perduoda informaciją. Atsiranda naujų anksčiau neegzistavusių žiniasklaidos priemonių ir formų, tokių kaip internetiniai žurnalai, įvairios interneto svetainės bei socialinė medija. 

Internetinė žiniasklaida sparčiai išaugo ir išpopuliarėjo bei pasipildė tokiais kanalais kaip vaizdo transliacijos, tinklaraščiai ar socialiniai tinklai. Jauni žmonės, įskaitant ir jaunus žmones su negalia, ypač aktyvūs  – remiantis statistikos duomenimis Europoje internetu bent kartą per savaitę naudojasi apie 97 % jaunimo  (įskaitant jaunus suaugusiuosius nuo 18 iki 24 metų) [Eurostat, 2017]. Jaunimas dažniausiai turi platesnį informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo įgūdžių spektrą, tačiau nedaug žinoma, kiek šios naujosios technologijos atspindi visuomenės įvairovę, ypatingai negalią turinčių ir vyresnių žmonių atžvilgiu, bei kiek jos paveikė šių grupių (dažnai stigmatizuojamų ) reprezentavimą. Taip pat nėra aišku, kokios kliūtys kyla žmonėms su negalia naudojantis šiomis internetinėmis platformomis (žr. JT neįgaliųjų teisių konvenciją). Nacionalinės situacijos apžvalgos atskleidžia bendrą tendenciją visose šalyse partnerėse – pagrindinį žmonių su negalia įvaizdį formuoja žiniasklaida ir profesionalūs žurnalistai, tuo tarpu žmonių su negalia galimybės patiems dalyvauti formuojant žiniasklaidos turinį nėra atskleidžiamos. 

Skaitmeninės žiniasklaidos naudojimo įgūdžiai turi tiesioginę įtaką jaunimo su negalia įgalinimui, nes šie įgūdžiai sukuria jiems gebėjimus patiems mažinti segregaciją, kovoti su patyčiomis elektroninėje erdvėje, tuo pačiu atstovauti save žiniasklaidoje. 

Projekto tikslai:

Pagerinti jaunų suaugusiųjų su negalia skaitmeninės žiniasklaidos įgūdžius, naudojantis interaktyviomis priemonėmis, taip sustiprinti jų gebėjimą patiems save atstovauti socialinėje erdvėje. 

Užpildyti spragas, susijusias su profesionalių suaugusiųjų švietėjų rengimu, siekiant geriau ugdyti jaunus žmonės su negalia bei juos įtraukti į skaitmeninę (socialinę) mediją. 

Projekto dalyviai – nevienalytė grupė iš 80 jaunų suaugusiųjų su negalia, tyrinėtojų, pedagogų, mokytojų ir negalią turinčių jaunuolių tėvų iš 4 skirtingų šalių (LT, IT, AT, PT).

Numatyti projekto produktai:

 • Mokslinė studija skirta giluminiam stereotipų tyrimui. Tyrime analizuojama, kaip šie stereotipai sukuriami bei evoliucionuoja skaitmeninei žiniasklaidai tampant atviresne ir įtraukesne visiems. 
 • Socialinės žiniasklaidos mokymų laboratorijos skirtos sukurti socialinės žiniasklaidos naudojimo gaires jauniems suaugusiems su negalia.
 • Mokymo programa suaugusiųjų švietėjams, socialiniams darbuotojams dirbantiems su žmonėmis su negalia, socialinių darbuotojų padėjėjams.
 • Mokomasis mobilus žaidimas.

Konsorciume naudojama mokymosi bendradarbiaujant grįsta metodologija: kooperatyvus bei individualus mokymasis laboratorijose, analizavimas socialinės žiniasklaidos ir jos produkcijos bei skaitmeninių įgūdžių įgijimu mokymosi proceso metu.  Tam, kad būtų atliepti tikslinės grupės poreikiai, projektas laikysis aktyvaus dalyvavimo dizaino principų, kurio esmė – tikslinės grupės dalyvių įtraukiamas į procesą nuo pat projekto produktų kūrimo pradžios. 

Numatomi rezultatai:

       Prisidėti prie jaunų suaugusiųjų su negalia geresnių skaitmeninės žiniasklaidos naudojimosi įgūdžių ir tikslesnio negalios reprezentavimo socialinėje žiniasklaidoje.

       Žymiai sustiprinti suaugusiųjų švietimo darbuotojų mokymo pajėgumai.

Trumpalaikis poveikis pirmiausia bus pasiektas nacionaliniu lygmeniu  – jaunimas su negalia, suaugusiųjų švietėjai, socialinės žiniasklaidos profesionalai ir politikai taps sąmoningesni apie socialinės žiniasklaidos švietimo kompleksiškumą bei poreikį skirti tinkamus resursus atliepti šiuos poreikius. 

Ilgalaikis poveikis susijęs su tuo, kad daugiau žmonių su negalia naudosis socialine žiniasklaida pramogoms, socializavimuisi porose, savęs advokatavimui bei teisingesniam įvairovės atstovavimui visuomenėje. 

Projekto pristatymas anglų kalba. 

Context: Compared to only a decade ago the way people access, absorb and elaborate information has totally changed, with new media emerging on the scene, such as online journals, websites and social media.

The use of online media has grown rapidly and new services and communication tools, such as blogs, video stream and social media have emerged. Young people, including young adults with disabilities, are more affected: overall in Europe 97% of young people (including young adults between 18 and 24) use internet at least one a week [Eurostat, 2017].  Young people generally possess a wider range of ICT skills,  but not so much is known on the way  how these new media represent  diversity, in particular disability and disabled adult people, on the effect this representation (often stigmatisation) has on people with and without disabilities and on the way young people with disabilities participate in social media and the barriers they encounter (Ref. UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

The studies at national level provides quite common situation overview in all partner countries – the main image of the disabled people is formed by the professional journalists and media, while the potential of disabled people to represent themselves in media is not revealed.  Digital media skills have direct relation to young adults with disabilities better social inclusion and capacity to tackle discrimination, segregation and cyberbullying while representing themselves on media.

Objectives:

 • To enhance digital media skills of adults with disabilities using interactive learning settings to actively and constructively contribute to a fairer and more pluralistic representation of disability in social media.
 • To fill the gaps in the professional adult educators’ preparation to better support young adults with disabilities in their engagement with digital (social) media.

Participants: The learning community that will implement the project will be composed of a heterogeneous group of 80 young adults with disabilities, researchers, educators, teachers and parents of people with disability from 4 different countries (LT, IT, AT, PT).

Planned products:

 • IO1 A study that will deeply focus on stereotypes, investigating how they are created and the way they are evolving due to the democratization of digital media.
 • IO2 The Social Media Training Labs aimed at the development of Guidelines for social media use.
 • IO3 Learning programme for Adult educators, PwD workers and assistants
 • IO4 Serious Mobile game.

Methodology:

The methodology the consortium will apply will be based on co-creation of the educational setting and collaborative and individual work in Training Labs settings based on media analysis and media production, with digital skills acquisition during the learning by doing process. To ensure the correspondence with the target group needs, the project will follow participatory design principles, where the target group people will be involved in the process from the very beginning.

Expected results:

To have contributed to the enhanced digital media skills of young adults with disabilities and to a more realistic representation of disability in social media.

To have strengthened the capacity of significant educating adult educators.

The short term impact will be at national level on adults with disabilities, adult educators, media professionals and policymakers being more aware of the complexity of social media education and the need for appropriate resources to cater for needs. The long term impact relates to more people with disabilities using social media for entertainment, socializing with their peers,  self advocacy and for a fairer representation of diversity in society.

Projekto partneriai/ project consortium:

 • VSI SVEITIMO IR KUTLTŪROS MOBILIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS, Lithuania (Co-ordinator)
 • ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ASSISTENZA AGLI SPASTICI PROVINCIA DI BOLOGNA, Italija;
 • FENACERCI – FEDERACAO NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL COOPERATIVA FCRL , Portugalija;
 • ATEMPO BETRIEBSGESELLSCHAFTMBH, Austrija;
 • UNIVERSITA DI BOLOGNA, Italija;
 • ASOCIACIJA LIETUVOS NEGALIOS ORGANIZACIJŲ FORUMAS, Lithuania;
 • COOPERATIVA PARA A EDUCACAO E REABILITACAO DE CRIANCAS INADAPTADAS, CRL, Portugalija.