Naujų neįgaliųjų įdarbinimo iniciatyvų skatinimas

Paprojektis „Naujų neįgaliųjų įdarbinimo iniciatyvų skatinimas valstybinėse institucijose ir savivaldybėse”

Paprojekčiu sprendžiama problema – Lietuvoje dirba tik 10,5 procentų iš potencialiai galinčių dirbti neįgaliųjų. Nedarbas tarp psichikos negalią turinčių Lietuvos gyventojų siekia net 70 procentų. Tokius skaičius pateikia Lietuvos darbo birža. Per paskutinius metus įsidarbina apie 3-4 tūkst. neįgalių bedarbių, arba 2-3 procentus visų įsidarbinusių asmenų. Pilotinių EQUAL projektų atlikti tyrimai parodė (EQUAL projektas „Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas“), jog lėšos, skirtos neįgaliųjų kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui praktiškai neturėjo įtakos jų įdarbinimui, t.y. perkvalifikuoti neįgalieji neįsidarbino. Todėl galime teigti, jog toks neįgaliųjų įdarbinimo skatinimas nėra efektyvus. Būtinas darbo vietų neįgaliesiems steigimas. Tokį pavyzdį pirmiausia turėtų parodyti valstybinės institucijos, tuo pačiu paskatindamos ir privatųjį sektorių naudoti visus įmanomus žmogiškuosius resursus ir į negalią žiūrėti kaip į pridėtinę žmogaus vertę. Šis projektas yra orientuotas į savivaldybių Lietuvoje aktyvinimą įdarbinti neįgaliuosius.
Tikslinė paprojekčio grupė – tiesioginė – neįgaliųjų organizacijų atstovai (15), savivaldybių specialistai (500), netiesioginė – darbo ieškantys ir ketinantys įsidarbinti neįgalieji.

Paprojekčio tikslas – perimti Norvegijoje taikomą neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo modelį ir vystyti jo įgyvendinimą Lietuvoje, skatinant neįgaliųjų ar juos atstovaujančių organizacijų, valdžios institucijų bendradarbiavimą steigiant neįgaliesiems darbo vietas.
Pagrindinės paprojekčio veiklos:
Trijų dienų vizitas į Norvegiją, skirtas susipažinti su neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo praktika Norvegijoje.
Trijų dienų seminaras – mokymai Lietuvoje neįgaliųjų organizacijų atstovams. Informacinio bukleto-mokymų medžiagos surinkimas, adaptavimas Lietuvai ir gamyba.
50 seminarų savivaldybėse organizavimas.
Dviejų dienų konferencija, pristatanti Norvegijos ir naująjį Lietuvos neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo modelį. Darbo grupėse organizavimas.
Informacijos sklaida (spaudos konferencija, internetinė informacija)
Remiantis Norvegijos patirtimi apmokyti 15 neįgaliųjų atstovų (per metodą „train the trainers“).
Organizuotas informacinis seminaras į Norvegiją.
Sukurtas neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo modelis.
50-ties savivaldybių atstovams pristatytos neįgaliųjų įdarbinimo skatinimo priemonės.
Pakelta 500 savivaldybių darbuotojų kvalifikacija.
Organizuota 1 dviejų dienų tarptautinė konferencija neįgaliųjų įdarbinimo klausimais bei pristatanti Norvegijos patirtį bei sukurtą neįgaliųjų skatinimo modelį.