„NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI“ – tai 18 mėnesių (2014 rugsėjis – 2016 m. vasaris) trukmės projektas, kurį su „Europos Ekonominės Erdvės finansinių mechanizmų NVO Programos Lietuvoje 2009-2014“ parama įgyvendina asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“.

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.

Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

2010 m. Lietuvoje ratifikuota JT Neįgaliųjų teisių konvencija (Konvencija) numato, kad neįgalieji turi būti įtraukti ir dalyvauti sprendžiant visus su jais susijusius klausimus, tačiau neįgaliųjų bendruomenė nebuvo įtraukta į Konvencijos įgyvendinimo plano rengimo, stebėsenos mechanizmo kūrimo procesus dėl advokacijos įgūdžių ir žinių stokos, nepakankamo pilietinės visuomenės sąmoningumo.

 

Projekto tikslas – sustiprinti neįgaliųjų NVO įtaką, užtikrinant Konvencijos nuostatų įgyvendinimą bei dalyvavimą formuojant negalios politiką.

 

Projekto uždaviniai:

1.   Surengti advokacijos kampaniją, skatinančią ydingos neįgaliųjų socialinės globos sistemos pertvarką (t.y. perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų arba deinstitucionalizaciją (DeI), bei asmenų su negalia teisės gyventi savarankiškai bendruomenėje įgyvendinimą Lietuvoje).

Kampanija siekiama keisti visuomenės požiūrį į asmenis su negalia bei inicijuoti diskusijas tarp specialistų, savivaldos institucijų bei neįgaliuosius vienijančių nevyriausybinių organizacijų (nNVO) apie alternatyvias stacionariai institucinei globai paslaugas asmenims su negalia bendruomenėje.

2.   Suteikti žinių nNVO ir pilietinės visuomenės atstovams apie Tarptautinių (JT Konvencijos) ir Europinių (Europos negalės strategija 2020) žmogaus teisių dokumentų nuostatas dėl neįgaliųjų teisių užtikrinimo bei stebėsenos.

3.   Atlikti Konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje stebėseną, įvertinant asmenų su negalia žmogaus teisių situaciją, ir pateikti Lietuvos visuomenei bei tarptautinei bendruomenei stebėsenos rezultatus, konkrečias rekomendacijas nacionalinei neįgaliųjų politikai formuoti/tobulinti.

4.   Pakelti nNVO kompetencijas tinkamai atstovauti neįgaliųjų teises bei interesus, bendradarbiauti bei tapti partneriais valdžios institucijoms formuojant socialinę politiką.

 

Uždavinius atitinkančios Projekto veiklos:

 • Fotomenininko D. Chmieliausko parengtos foto parodos „Tapatumo iliuzija“, atskleidžiančios asmenų su negalia gyvenimo institucijose fragmentus, pristatymas bei eksponavimas 10-yje Lietuvos apskričių meno, kultūros namuose, bibliotekose ar kitose viešose erdvėse. Parodos integravimas su specialia e-galerija.
 • Susitikimų-diskusijų su nacionalinės bei vietos valdžios, socialinės globos sistemos specialistais bei nNVO atstovais 10-yje Lietuvos apskričių organizavimas, valstybės įsipareigojimų vykdyti tarptautinius reikalavimus ir rekomendacijų dėl neįgaliųjų savarankiško gyvenimo pristatymas.
 • Baigiamasis kampanijos renginio organizavimas, DeI ir neįgaliųjų savarankiško gyvenimo būtinybės ir naudos pristatymas.

——————–

 • nNVO atstovų mokymų dėl Konvencijos stebėsenos ir kontrolės mechanizmų ir alternatyviųjų (šešėlinių) ataskaitų rengimo organizavimas. Mokymų lektoriais kviečiami užsienio šalių nevyriausybinių organizacijų, teikusių adekvačias alternatyviąsias (šešėlines) ataskaitas, ekspertai.
 • 8 tematinių susitikimų-diskusijų organizavimas pagal išskirtas negalios strategijos prioritetines sritis: prieinamumą, dalyvavimą, lygybę, užimtumą, švietimą ir mokymą, socialinę apsaugą, sveikatą ir išorės veiksmus. Tematiniai susitikimai-diskusijos skirtos nNVO atstovams ir politikams/sprendėjams.

——————–

 • Konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje stebėjimas ir analizė, analizės rezultatų pagrindu rengtos alternatyviosios (šešėlinės) ataskaitos leidyba ir pristatymas plačiajai visuomenei, teikimas JT Komitetui. Konvencijos nuostatų įgyvendinimo situacijos Lietuvoje alternatyvioji (šešėlinė) ataskaita bus parengta lietuvių (pilna versija) ir anglų (ataskaitos santrauka) kalbomis.
 • Viešosios konsultacijos dėl Konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje stebėsenos ir alternatyviosios (šešėlinės) ataskaitos organizavimas.

———————

 • Nacionalinių ir tarptautinių susitikimų, skirtų negalios advokacijos, lobizmo veikloms planuoti ir konkrečias pozicijas priimti, organizavimas. Dalyvavimas kampanijos Strasbourg Freedom Drive specialioje sesijoje,specifinių su negalia susijusių klausimų Europos Komisijos atstovams teikimas.
 • 2 susitikimų su aukščiausio lygio politikais (nacionalinio bei Europos lygmeniu) nNVO pozicijoms pristatyti organizavimas ir rengimas: Lietuvos neįgaliųjų problemų aptarimas su Europos Parlamente Lietuvai atstovaujančiais politikais, tarptautinės neįgaliųjų bendruomenės pozicijos, Europinių tendencijų ir veiksmų krypčių pristatymas politikams Lietuvoje.
 • 2 dalykinių susitikimų-mokymų asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ nariams organizavimas: 1) (ne)veiksnumo reglamentavimo ypatumų kitose šalyse bei gerosios praktikos pavyzdžių, diegiant konkrečias pagalbos priimti sprendimus priemones sutrikusio intelekto bei psichosocialinės negalios asmenims, pristatymas; 2) „nepriklausomo gyvenimo“ gerosios praktikos pavyzdžių (2 šalių), užtikrinant asmenims su negalia asmeninės pagalbos, bendruomeninių paslaugų įvairovės, prieinamumo ir kt. nepriklausomą gyvenimą įgalinančius aspektus, pristatymas. Dalykinių susitikimų-mokymų lektoriais kviečiami užsienio šalių ekspertai.
 • Projekto veiklų ir rezultatų viešinimo užtikrinimas, el. naujienlaiškių rengimas ir platinimas. Paskirtis – pristatyti Europines ir pasaulines naujienas, aktualias neįgaliųjų bendruomenei, taip pat nacionalinės negalės politikos, teisėkūros aktualijas, Konvencijos įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, išvadas, nNVO pozicijas, projekto veiklų rezultatus.

 

Projekto tikslinės auditorijos:

 • Tiesioginė. „Lietuvos neįgaliųjų forumo“ narės – Lietuvos neįgaliųjų organizacijos, jų nariai, kurių kompetencijos bus keliamos, įgyvendinant projekto metu organizuojamus mokymus advokacijos bei stebėsenos srityje. Advokacijos kampanija bei bendradarbiavimo su valdžios atstovais susitikimai užtikrins dalyvaujamosios demokratijos vystymą negalios srityje.
 • Netiesioginė. Lietuvos neįgaliųjų bendruomenė, kurių teisių ir interesų realizavimui bei gyvenimo kokybei turės teigiamą poveikį per projekto veiklas teikiamos rekomendacijos teisinei bazei tobulinti, neįgaliųjų teisėms tinkamai apsaugoti bei užtikrinti. Netiesioginė grupė – atsakingų nacionalinės ir vietos valdžios institucijų atstovai, politikai, sprendimų priėmėjai ir visuomenė. Projektu siekiama įtakoti šią grupę, keisti jų nuostatas į neįgaliųjų NVO, pačius neįgaliuosius.

——————–

Projektą įgyvendinanti komanda. Kontaktai:

Projekto vadovė: Dovilė Juodkaitė (tel. +370 65268035; el. p. d.juodkaite@lnf.lt)

Projekto vadybininkė: Lina Garbenčiūtė (tel. +370 67003204; el. p. l.garbenciute@lnf.lt)

Projekto veiklų koordinatorė: Henrika Varnienė (tel. +370 67472512; el. p. henrika@lnf.lt)

Projekto finansininkė: Jurgita Lapinskienė (el. p. jurgita@lnf.lt)

Projekto komunikacijos vadovė: Laura Narbutaitė-Bilotienė (tel. +370 67592383; el. p. laura@lnf.lt)

Projekto renginių organizatorė: Rūta Tumienė (tel. +370 67598162; el. p. ruta@lnf.lt)

———————

EEA Grants: www.eeagrants.com / www.eeagrants.org