NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO 2020 METAIS PROJEKTAS

Vienas iš pagrindinių Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) kaip asociacijos tikslų – atstovauti negalios bendruomenės interesus ir siekti valstybės prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų dėl žmonių su negalia teisių tinkamo įgyvendinimo.

Projektu bus stiprinami skėtinės asociacijos ir jos narių gebėjimai, įgalinantys įsitraukti į viešosios politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus, kad negalios politikos klausimai būtų tinkamai formuluojami ir įgyvendinami. Taip pat bus stiprinami gebėjimai atstovauti savo bendruomenę, pateikti negalios bendruomenės turimą ekspertizę, lygiaverčiai ir kokybiškai bendradarbiauti su valdžios institucijomis.

Viena iš didžiausių asociacijos stiprybių – įvairiapusis negalios atstovavimas. LNF nariai – skirtingos negalios organizacijos, kiekviena iš jų yra savo srities ekspertės (sensorinė, fizinė, psichosocialinė negalia ir t.t.). Asociacijos gebėjimas suvienyti skirtingas pozicijas ir poreikius, bei juos atstovauti aukščiausiu lygiu, siekiant bendros naudos – lygių žmogaus teisių užtikrinimo visiems žmonėms su negalia.

Ilgametis dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje (Europos neįgaliųjų forumas, Europos savarankiško gyvenimo tinklas) suteikia galimybę asociacijos nariams gauti pačias naujausias ir aktualiausias negalios politikos gaires, nuolatos keliamos kompetencijos, dalinamasi geraisiais pavydžiais iš visos Europos. Šios žinios leidžia stebėti kaip įgyvendinami tarptautiniai įsipareigojimai (Europos sąjungos reglamentai, direktyvos, Konvencijos) Lietuvoje.

Projektu bus skleidžiama informacija negalios bendruomenei apie žmonių su negalia teises ir tarptautinius standartus. Šviečiama visuomenė apie žmonių su negalia teises, siekiant keisti požiūrį į negalią ir neįgaliuosius kaip lygiaverčius visuomenės narius.

Projekte suplanuotomis veiklomis bus siekiama: (i) įtraukti į negalios politikos formavimą ir sprendimų priėmimą neįgaliųjų bendruomenę ir jai atstovaujančias organizacijas (ii) didinti asociacijos narių kompetencijas mokymais/seminarais, teikiant metodinę pagalbą (iii) viešinti ir vieningai aiškinti tarptautinius negalios standartus (iv) didinti visuomenės sąmoningumą ir pozityvų negalios įvaizdį (v) užtikrinti politinių teisių realizavimą žmonėms su negalia 2020 m. Seimo rinkimų metu; (vi) užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir Lietuvos negalios bendruomenės atstovavimą tarptautiniu mastu.

Projekto tikslas – skleidžiant informaciją, ugdant neįgaliųjų ir specialistų kompetencijas, atstovaujant žmonių su negalia teisėms ir jas ginant, telkti žmones su negalia vienijančias organizacijas bendroms žmonių su negalia teisių atstovavimo veikloms ir aktyviam įsitraukimui į socialinės politikos formavimą.

Uždaviniai:

1.     Didinti nNVO įgalinimą ir stiprinti jų įsitraukimą į nacionalinės socialinės politikos formavimą, įgyvendinimą ir stebėseną, taip siekiant efektyvaus žmonių su negalia teisių atstovavimo ir jų interesų gynimo Lietuvoje;

2.     Teikti metodinę pagalbą LNF nariams, informuojant apie tarptautinius ir Europinius standartus užtikrinančius žmonių su negalia teises ir savarankišką gyvenimą;

3.     Prisidėti prie politinių teisių realizavimo žmonėms su negalia Lietuvoje;

4.     Gerinti negalios įvaizdį ir šviesti visuomenę apie žmonių su negalia teises, orumą ir savarankiškumą;

5.     Bendradarbiauti su Europos neįgaliųjų forumu ir kelti LNF kvalifikaciją tarptautiniuose renginiuose, perduodant naujausią informaciją visai neįgaliųjų bendruomenei Lietuvoje.

Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijosįgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priemones.