NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS VIENIJANČIŲ ASOCIACIJŲ SUSTIPRINIMO PROJEKTAS 2020 METAIS

Projektu numatoma didinti  negalios NVO įsitraukimą į viešosios politikos negalios srityje formavimą, koncentruojantis į negalios bendruomenės prioritetizuojamas problemas/sritis – (i)  kokybiško įtraukaus ugdymo vaikams su negalia neužtikrinimą bei (ii) nepakankamos ir neproporcingos pagalbos sistemos užimtumo srityje užtikrinimą, kuris glaudžiai susijęs su ydingu neįgalumo ir darbingumo vertinimu.

Projekto tikslas:

Stiprinti asociaciją „Lietuvos negalios organizacijų forumas“ (toliau – LNF), tobulinant jos narių kompetencijas viešosios politikos srityje, įgalinant teikti pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų negalios bendruomenės prioretizuotose srityse teikimo tobulinimo, didinant jų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir atstovavimo neįgaliųjų bendruomenei kokybę.

Uždaviniai:

  1. Didinti asociacijos veiklos skaidrumą, skatinti vadovavimąsi etiškos veiklos, komunikacijos bei atsakomybės atstovaujamai bendruomenei principais asociacijos veikloje.
  2. Ištirti situaciją (i) užimtumo, neįgalumo bei darbingumo nustatymo ir (ii) įtraukiojo ugdymo srityse bei tyrimų rezultatais pagrįsti siūlymus dėl paskatų sistemos, prisidėsiančios prie veiksmingesnio viešųjų išteklių paslaugoms užimtumo, neįgalumo ir darbingumo nustatymo bei įtraukiojo ugdymo srityse panaudojimo bei paslaugų kokybės gerinimo.
  3. Viešinti ir skatinti bendradarbiavimo tarp sektorių mechanizmus, įtraukiančius vietos bei nacionalines negalios organizacijas prisidedančias prie viešojo sektoriaus klausimų sprendimo.
  4. Tikslingų mokymų dėka tobulinti asociacijos narių kompetencijas viešosios politikos srityje.
  5. Atnaujinti asociacijos veiklos planą 2020 metams, suderinant veiklas su valstybės strateginiuose dokumentuose įtvirtintomis priemonėmis žmonių su negalia teisių įgyvendinimui.

Numatomi rezultatai:

1. Atliktas asociacijos veiklos ir finansinis auditas (1 ataskaita), parengtos rekomendacijos dėl etiškos veiklos bei atsakomybės atstovaujamai bendruomenei principų taikymo asociacijos veikloje (1 dokumentas), atnaujinta asociacijos interneto svetainė, atsižvelgiant į veiklos skaidrumo, atskaitomybės ir informacijos prieinamumo visų negalių poreikiams standartus.

2. Atlikti tyrimai (analizės): „Žmonių su negalia galimybių užimtumo srityje analizė, sąsajoje su neįgalumo ir darbingumo nustatymu“ir „Specialiųjų bei bendrojo lavinimo mokyklų teikiamų paslaugų asortimento vaikams su negalia (jų įvairovės) analizė“(2 tyrimo ataskaitos), kurių rezultatų pagrindu suformuluoti ir pateikti 3 raštiški pasiūlymai dėl paskatų sistemos, prisidėsiančios prie veiksmingesnio viešųjų išteklių paslaugoms užimtumo, neįgalumo ir darbingumo nustatymo bei įtraukiojo ugdymo srityse panaudojimo bei paslaugų kokybės gerinimo (3 pasiūlymai-raštai).

3. Suorganizuoti 5 susitikimai-diskusijos savivaldybėse ir viena konferencija nacionaliniu mastu, pateikti 5 raštiški pasiūlymai dėl bendradarbiavimo tarp sektorių mechanizmo skatinimo nacionaliniu ar vietos lygiu (5 raštiški pasiūlymai).

4. Organizuoti asociacijos nariams dvejus mokymus, skirtus kompetencijų viešosios politikos srityje tobulinimui (2 renginiai (mokymai), 34 dalyviai).

5. Atlikta asociacijos strateginio dokumento – veiksmų plano 2020 metams – korekcija, įtraukiant priemones iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir suderinant veiklas su kituose valstybės strateginiuose dokumentuose įtvirtintomis priemonėmis žmonių su negalia teisių įgyvendinimui (1 dokumentas).