NVO advokacija skatinant valstybės atsakomybę dėl socialinių teisių įgyvendinimo Lietuvoje

Asociacija „Lietuvos negalios organizacijų forumas“ bendradarbiaudama su Asociacija „Nacionalinis
skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ , Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras , VšĮ „Psichikos
sveikatos perspektyvos“ ir Asociacija “Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija“ parengė ir
įgyvendina projektą „NVO advokacija skatinant valstybės atsakomybę dėl socialinių
teisių įgyvendinimo Lietuvoje“.

Projekto metu susitelkusios NVO sieks įvertinti Lietuvos padarytą pažangą įgyvendinant Tarptautinio
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto nuostatų įgyvendinimą. 1966 m. Tarptautinis
Ekonominių, Socialinių ir Kultūrinių teisių paktas nustato valstybėms narėms „rezultato
įsipareigojimus“. „Rezultato įsipareigojimai“ reiškia, kad valstybė narė privalo imtis visų
įmanomų priemonių, kad pasiektų tarptautinėje sutartyje numatomą rezultatą – garantuoti
ekonomines, socialines ir kultūrines teises. Jeigu valstybė nesiima priemonių tam, kad
laipsniškai įgyvendintų šias teises, ji pažeidžia Paktą. Pakte įtvirtintos teisės dar kitaip
vadinamos – socialinėmis teisėmis, įskaitant: teisę į darbą, teisę į palankias teisingas ir
palankias darbo sąlygas, teisę į socialinę apsaugą, teisę į mokslą, teisę į fizinės ir psichikos
sveikatos apsaugą, kt.

2021 m. JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas pateikė papildomus
klausimus Lietuvai apie Pakto įgyvendinimą, o 2023 m. kovo mėn, 73-ioje Komiteto sesijoje
bus vykdomas Lietuvos valstybės vertinimas.

Projekto metu remiantis per ataskaitinį periodą (nuo 2016 m.) pareiškėjo bei partnerių
atliktais tyrimais ir analizėmis bus parengta teminė (šešėlinė) tikslinė ataskaita apie žmogaus
teisių situaciją Lietuvoje, apimant ekonomines, socialines ir kultūrines teises.
Projekte suplanuotos advokacinės ir viešinimo veiklos, remiantis parengta informacija bus
viešinama žmogaus teisių situacija Lietuvoje, pristatant socialinėse medijose, siunčiant
ataskaitą tarptautinima komitetui ir atsakingoms nacionalinės valdžios institucijoms.

Projektas remiamas iš EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO AKTYVIŲ
PILIEČIŲ FONDO PROGRAMOS LIETUVOJE AD-HOC PROJEKTO (2 POVEIKIO SRITIS).
Projekto trukmė: 2022 m. spalio 1 d. – 2023 m. kovo 31 d.