2010 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas, bendradarbiaudamas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, įgyvendina projektą „Prieš diskriminaciją bei netoleranciją: efektyvesnio bendradarbiavimo paieškos bei galimybės” (pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą Progress; sutarties Nr. VS/2009/0374).

Įgyvendinant projekto veiklas, įsteigtas Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF). NLĮF tikslas – suburti nevyriausybinių organizacijų (NVO), atstovaujančių pažeidžiamoms gyventojų grupėms (lyties, amžiaus, negalios, religijos, rasės ar etninės kilmės, lytinės orientacijos pagrindais), išteklius, informaciją, patirtį efektyviam antidiskriminacinių veiklų vykdymui bei suteikti suinteresuotoms NVO galimybę dalyvauti kuriant ir prižiūrint antidiskriminacinės politikos priemones, jų tobulinimo procesą.

NLĮF tikslas – suburti suinteresuotas organizacijas bei suteikti galimybę keistis informacija, dalintis patirtimi, efektyviai naudoti išteklius.

NLĮF apjungtų diskriminacijos srityje dirbančias NVO, taip būtų skatinamas horizontalus ir vertikalus bendradarbiavimas, įgyvendinant antidiskriminacines priemones. Lietuvoje asmenys dažnai susiduria su kompleksine diskriminacija, dėl šios priežasties horizontalus bendradarbiavimas su diskriminuojamų grupių atstovais padidins įgyvendinamų priemonių kompleksiškumą. Tokiu būdu bus sudaromos sąlygos antidiskriminacijos srityje dirbantiems specialistams keistis patirtimi, informacija ir bendrai naudotis turimais ištekliais. Horizontalus bendradarbiavimas valstybinėms institucijoms sudarys galimybes apjungti savo finansinius bei administracinius išteklius antidiskriminacinių politikos priemonių įgyvendinimui. Vertikalus bendradarbiavimas (bendradarbiavimas tarp skirtingų NVO) užtikrins glaudesnį nacionalinio bei vietos lygmens institucijų ryšį.

NLĮF ir jo metu sukurtas informacinis bankas užtikrins bendradarbiavimą tarp NVO, dirbančių su skirtingomis diskriminuojamomis grupėmis, suteiks galimybę nuolat keistis informacija, dalintis patirtimi, efektyviai naudoti turimus išteklius. Tikėtina, jog sėkmingai įgyvendintas NLĮF ateityje darys įtaką antidiskriminacinės politikos sprendimų priėmimui šalyje bei diskriminuojamų grupių įtakos darant su jais susijusius sprendimus didinimui.
Sėkmingai vykdoma forumo veikla ateityje gali turėti politinę reikšmę. Forumas, vienijantis organizacijas, atstovaujančias diskriminuojamas grupes, gali daryti įtaką ginant žmonių teises, teikti pasiūlymus antidiskriminacinės politikos formavimui bei įtakoti atitinkamų politinių sprendimų priėmimą.
Dalyvavimas NLĮF veikloje suteikia platesnes galimybes: