Skėtinės asociacijos “Lietuvos negalios organizacijų forumas” vaidmens ir įtakos stiprinimas atstovaujant ir užtikrinant žmonių su negalia teises Lietuvoje

Projekte suplanuotomis veiklomis bus siekiama: (i) įtraukti į negalios politikos formavimą ir
sprendimų priėmimą neįgaliųjų bendruomenę ir jai atstovaujančias organizacijas (ii) didinti
asociacijos narių kompetencijas mokymais/seminarais, teikiant metodinę pagalbą (iii) šviesti ir keisti
mokyklos bendruomenės nuostatas apie vaikų su negalia įtraukų ugdymą (iv) viešinti ir vieningai
aiškinti tarptautinius negalios standartus (v) didinti visuomenės sąmoningumą ir pozityvų negalios
įvaizdį (vi) užtikrinti tarptautinį bendradarbiavimą ir Lietuvos negalios bendruomenės atstovavimą

tarptautiniu mastu (vii) profesionaliai atlikti skirtingų žmonių su negalia teisių įgyvendinimo
stebėseną ir analizę.
Teikiamu projektu LNF siekia prisidėti prie spartesnių pokyčių Lietuvos socialinėje politikoje ir
konkrečių žingsnių dėl Komiteto pateiktų rekomendacijų įGYVENDINIMO, YPAČ AKCENTUOJANT NVO įgalinimą
ir EFEKTYVŲ DALYVAVIMĄ, ĮGALINANT NVO tinkamai atstovauti neįgaliųjų bendruomenę dalyvaujant visuose
politiniuose procesuose ir priimamuose sprendimuose, politikos įgyvendinimo ir jos vertinime bei
pokyčių stebėsenoje.

Projekto laikotarpis: nuo  2021-01-31 iki 2021-12-31

Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2021 metais konkurso lėšomis.