Jungtinės Tautos dar kartą vertino žmogaus teisių padėtį Lietuvoje

Naujienos 2016-11-03

Vakar Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje Lietuva pristatė ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį šalyje, taip pat ir apie situaciją neįgaliųjų teisių srityje.

Visuotinė periodinė peržiūra yra viena iš inovatyviausių Jungtinių Tautų organizuojamų platformų žmogaus teisių stebėsenai įgyvendinti. Jos metu šalys narės pristato visuotines, o ne konkrečių sričių ataskaitas. Vėliau kiekviena šalis gauna JT rekomendacijas ir ateityje turi pristatyti, kaip jas įgyvendino, todėl šis procesas vertinamas kaip inicijuojantis realius pokyčius.

Visuotinės periodinės peržiūros metu pačioms valstybėms yra suteikiama galimybė pristatyti, ką joms pavyko pasiekti gerinant žmogaus teisių situaciją savo šalyje įgyvendinant tarptautinius įsipareigojimus. Vienas pagrindinių šio mechanizmo bruožų yra tai, kad kiekviena valstybė yra vertinama visų kitų valstybių, t.y. kiekviena JT narė gali pateikti klausimus ir rekomendacijas kitai valstybei dėl žmogaus teisių užtikrinimo. Toks vertinimas vyksta maždaug kas ketverius metus. Kiekvienais metais yra peržiūrimos 42 JT nares valstybės, ir kiekvienoje specialioje Žmogaus teisių tarybos sesijoje vertinamos 14 valstybių.

Kiekviena valstybė yra peržiūrima remiantis keliais informacijos šaltiniais: valstybės parengta nacionaline ataskaita apie žmogaus teisių situaciją šalyje, Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ofiso (OHCHR) surinkta informacija iš įvairių JT komitetų, specialiųjų procedūrų ir JT agenturų bei pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų pateiktos informacijos.

Š.m. kovo mėn. Lietuvos neįgaliųjų forumas taip pat pateikė informaciją apie žmonių su negalia teisių apsaugos, informuodami Žmogaus teisių Tarybą, kad Lietuvoje nėra žmogaus teisėmis grįsto požiūrio į asmenis su negalia, nesimato progreso dėl JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo, tam neskiriamas papildomas finansavimas. Kritikuota iki šiol egzistuojanti asmens laisvės suvaržymo dėl negalios procedūrą psichikos sveikatos srityje, skiriant priverstinį hospitalizavimą ir gydymą. Iki šiol išlieka asmenų teisinio neveiksnumo institutas, kuris užkerta kelią asmenims su psichikos sutrikimais balsuoti, sukurti šeimą, ir dalyvauti visuose kituose teisiniuose santykiuose lygiai su kitais asmenimis. Išlieka didelė diskriminacija žmonių su negalia įdarbinimo srityje, o fizinė ir informacinė aplinka yra vis dar sunkiai prieinama asmenims su negalia dėl viešųjų pastatų ir infrastruktūros nepritaikymo, nepritaikytų informacijos pateikimo format skirtingoms negalioms.