LNF kovoja prieš Lygių galimybių įstatyme įtvirtintas diskriminacijos galimybes

      Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF), atstovaudama neįgaliųjų organizacijų interesus, kreipėsi į LR Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę dėl Lygių galimybių įstatymo pakeitimo projekto Nr. XP-2384 (6*)ES.

Lygių galimybių įstatymo projekto 1, 2, 4–9, 11 ir 13 straipsniuose vartojamas terminas „amžiaus, lytinės orientacijos, socialinės padėties, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ar tikėjimo pagrindu“ pakeistas konstituciniu terminu „lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“.

„Ši Lygių galimybių įstatymo pataisa susiaurina nediskrimanavimo principo taikymą Lietuvoje, nemini negalios kaip vieno iš  svarbių ES antidiskriminacinės politikos pagrindų, – teigia Dovilė Juodkaitė, laikinai pareigas einanti LNF Prezidentė. – Naujoji Lygių galimybių įstatymo pataisa užbraukia dviejų metų Lietuvos darbą antidiskrinimacijos srityje“. 

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ taip pat kreipėsi į Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių komisarą Vladimir Špidla bei Lietuvą atstovaujančius europarlamentarus, supažindindamas juos su susiklosčiusia situacija ir nesuprantama LR Seimo pozicija dėl Lygių galimybių įstatymo.

„Imsimės visų įmanomų veiksmų tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, kad būtų priimtos tokios Lygių galimybių įstatymo pataisos, kurios apimtų visas diskriminacijos rūšis ir įtvirtintų visiems lygias teises,“ – tvirtina l.p.e asociacijos Prezidentė D. Juodkaitė.

Europos neįgaliųjų forumas, vienijantis daugiau kaip 50 milijonų Europos neįgaliųjų, visiškai palaikydamas vieno iš savo narių – Lietuvos neįgaliųjų forumo iniciatyvą, taip pat išsiuntė oficialią savo poziciją LR Prezidentui, Ministrui Pirmininkui, Seimo Pirmininkui bei Žmogaus teisių komiteto pirmininkui.