80 Milijonų žmonių su negalia reikalauja informacijos ir komunikacinių technologijų (information and communication technologies, ICT) prieinamumo

 2015 m. vasario 20 – 22 d. Europos neįgaliųjų bendruomenė susirinko Jurmaloje, Latvijoje, kur įvyko Europos neįgaliųjų forumo tarybos narių susirinkimas bei Europinė konferencija “An Inclusive Digital Continent”.

Konferencija buvo organizuota Latvijos primininkavimo ES Tarybos laikotarpiu, atliepiant Latvijos išsikeltus prioritetus siekiant “skaitmeninės Europos”. Konferencija pradėtas dialogas tarp neįgaliųjų organizacijų atstovų ir Europos bei nacionalinių sprendimų priėmėjų.


Konferenciją atidarė Gunta Anča, EDF Viceprezidentė Latvijos žmonių su negalia organizacijų forumo ‘Sustento’ Tarybos primininkė, Uldis Augulis, Latvijos Socialinės apsaugos ministras, Iveta Grigule, Latvijos atstovė Europos Parlamente, ir Rodolfo Cattani, EDF Generalinis sekretorius ir EDF ICT ekspertų grupės pirmininkas.

“Latvijoje, negalia dažniausiai siejama tik su socialiniais ar sveikatos priežiūros klausimais. Mes kalbame apie negalės pensijas ir pašalpas, ir kartais apie įdarbinimą. Labai retai mes galime įsivaizduoti, kokie svarbūs ICT sprendimai žmonių su negalia kiekvienos dienos veiklai. Pavyzdžiui, navigacinės sitemos padeda regėjimo negalią turintiems asmenims orientuotis skirtingose, nepažįstamose aplinkose; kurtumo negalią turintiems žmonėms specialios aplikacijos mobiliuose telefonuose yra labai reikalingos. Mums tiesiog reikia pripažinti ir suvokti šias galimybes”, konferencijos metu sakė EDF Vice-Prezidentė, Gunta Anča.

EDF Sekretorius, Rodolfo Cattani atkreipė dėmesį į šio klausimą ypatingą svarbą žmonių su negalia įtraukčiai: “Siekiant šio tikslo, mums reikalingas stiprus ir įpareigojantis teisinis reglamentavimas, kuris įgalintų inovacijas ir užtikrintų prieinamų technologijų žmonėms su negalia atsiradimą. Tai užtikrintų, kad Europinės iniciatyvos dėl ICT pripažintų ir įtvirtintų prieinamumo kriterijų tarp visų kitų reikalavimų, tokių kaip privatumas ir apsauga, kurie nuolatos nurodomi šios srities tesinėje bazėje.”

Pažymėtina, kad ICT yra bendrasis terminas apibūdinti informacijos ir komunikacijos priemones, kuriomis gali būti labai palengvintas asmenų su negalia gyvenimas, užtikrinant jiems prieinamumą prie darbo aplinkos, švietimo, paslaugų, ir taip užtikrinant jų savarankišką gyvenimą.

Pagalbinės (assitive) technologijos yra specialiai žmonėms su negalia sukurtos technogijos, kurios jiems padeda įveikti aplinkos neprieinamumo kliūtis. Tačiau yra labai svarbus bendrųjų technologijų pritaikymas ir jų prieinamumas žmonėms su negalia.

Konferencijoje buvo įvardintos iki šiol egzistuojančios kliūtys šioje srityje: tai pagalbinių technologijų kaina, taip pat finansiniai resursai reikalingi šių technologijų įvertinimui, pagalbinėms priemonėms ir apmokymui kaip jomis naudotis. Taip pat iki šiol esantis prieinamų ICT trūkumas, vis dar žemas internetinių tinklapių prieinamumas Europiniu lygiu. Bet ypatingai akcentuotas iki šiol nepriimtas Prieinamumo aktas, t.y. ES privalomas teisinis dokumentas, kuris užtikrintų įpareigojimą paslaugų ir piemonių prieinamumui.

Konferencija patvirtino neįgaliųjų judėjimo įsipareigojimą atstovauti ir siekti visais lygmenimis, kad skaitmeninė Europos agenda būtų įtraukianti ir atliepianti žmonių su negalia poreikius kiekviename žingsnyje.

Po konferencijos vykusiame Europos neįgaliųjų forumo Tarybos susitikime EDF nariams buvo pristatyti einamieji EDF veiklos ir finansiniai klausimai, bei buvo aptariami itin svarbūs 2015 m. iššūkiai bei veiksmai. 2015 m. JT Neįgaliųjų teisių komitetas (Komitetas) svarstys Europos Sąjungos kaip Neįgaliųjų teisių Konvencijos šalies narės ataskaitą dėl Konvencijos įgyvendinimo ES mastu. EDF parengė šašelinę ataskaitą, kurią teiks Komitetui kartu su siūlomais klausimais papildomai užduoti ES. Šešėlinė ataskaita yra išverta ir bus prieinama „lengvai skaitoma kalba“ bei tarptautine gestų kalba.

Tarybos metu buvo pristatytos svarbios 2015 m. datos, susijusios su minėtos ataskaitos svarstymu, t.y. 2015 balandžio 2 d. Komitetas priims Klausimų sąrašą, skirtą ES papildomai atsakyti dėl Konvencijso įgyvendinimo, į kuriuos ES turės atsakyti iki birželio mėn. EDF dalyvaus šiame procese, pasiūlydamas tiek klausimus, tiek pateikdamas savo atsakymus ir papildomą informaciją Komitetui. 2015 m. rugpjūčio 24-28 d.d. Komiteto sesijos metu įvyks konstruktyvus dialogas su ES, aptariant ataskaitą ir pateiktus atsakymus į klausimus. 2015 m. rugsėjo 3 d. Komitetas pateiks Apibendrinančias išvadas ES atžvilgiu.

EDF aktyviai dalyvaus visuose procesuose, Komitetui svarstant bei vertinant ES pažangą dėl Kovnencijos įgyvendinimo. EDF planuojamas organizuoti specialus renginys balandžio 2 d. Ženevoje, viešai pristatant esminius šešėlinėje ataskaitoje atspindėtus klausimus. Be to, EDF šešėlinė ataskaita bus pristatyta Europos Parlamente, bendradarbiaujant su Negalės Intergrupe.

EDF Tarybos metu nariams buvo pristatytas dar viena nauja struktūra Europos Parlamente – tarpkomitetinė darbo grupė, kuri taps koordinuojančia Konvencijos įgyvendinimą struktūra ES mastu. Ši struktūra buvo patvirtinta EP 2015 m. sausio mėn., darbo grupei vadovauti paskirtas Įdarbinimo ir socialinių reikalų komitetas. Kiti komitetai, kurie dalyvaus struktūroje: pilietinių teisių, transporto, vidaus rinkos, žmogaus teisių, aplinkos, visuomenės sveikatos, teisinių reikalų, biudžeto, moterų, švietimo, peticijų, atstovaujami vieno ar daugiau EP narių.