Dėl Antidiskriminacinės direktyvos LNF kreipėsi į Lietuvos Socialinių ir darbo reikalų Atašė

           Lietuvos neįgaliųjų forumas pateikė savo pastebėjimus dėl Nediskriminavimo direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio principas į asmenis, nepriklausomai nuo jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos”Socialinių reikalų ir darbo atašė p. Vitalijui Novikovui.  

           Rašte pateikiami  pavyzdžiai, susiję su neįgaliųjų diskriminacija, kurią jie patiria  norėdami įsigyti pramonines prekes bei paslaugas. Atkreiptas dėmesys, kad dėl nepakankamo ES požiūrio į prieinamumo standartus, dauguma prekių ir paslaugų nepritaikytos neįgaliesiems, akliesiems silpnaregiams. Tuo tarpu šią negalią turinčių žmonių vykstant visuomenės senėjimo procesams ženkliai daugėja. Prognozės rodo, kad apie 2025 m. senyvo amžiaus žmonės ES šalyse sudarys didesnę dalį populiacijos. Tuo tarpu, dėl nepakankamų standartų ir požiūrio, neįgalieji šiuo metu neturi galimybės naudotis tokiomis paslaugomis ir prekėmis, kaip skaitmeninė televizija, skaitmeninis radijas (neįmanoma pasirinkti meniu nuostatų, kanalų, dažnių, kurie rodomi ekrane), mobilūs telefonai, bankininkystė (dauguma turimų bankomatų nėra prieinami akliesiems ir silpnaregiams, judėjimo negalią turintiems), bilietų įsigijimas, tinklalapiai  – informacinės ir komunikacinės technologijos, skalbimo mašinos bei kita namų ūkių technika ir t.t. LNF atkreipė dėmesį, jog ir Lietuva, kaip ir kitos ES ir šalys, galėtų imtis tam tikrų priemonių (viešieji pirkimai, mokslinių tyrimų skatinimas, atitinkamų standartų priėmimas), skatinančių bendroves kurti visiems prieinamus produktus, kas suteiks papildomos ekonominės naudos.  

          P. V.Novikovas atsakė, jog „… Dalyvaujant darbo grupės derybose turiu vadovautis oficialia Lietuvos pozicija, kurią parengia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)…”. Iki šiol Lietuva dar nėra viešai pareiškusi oficialios pozicijos dėl šios Direktyvos, dėl kurios kyla nemažai diskusijų, susijusių su religijos, tikėjimo ir seksualinės orientacijos pagrindais. Todėl Lietuvos neįgaliųjų forumas 2009 m. Spalio 21 d. raštu kreipėsi į SADM dėl oficialios pozicijos dėl minėtosios direktyvos. Ši pozicija vėliau turi būti pateikta LR Seimo Europos reikalų komitetui  bei Seimui tvirtinti. 

        SADM darbuotojai, tiesiogiai rengiantys Lietuvos poziciją dėl Antidiskriminacinės direktyvos: Eglė Čaplikienė – Lygių galimybių skyriaus vedeja ( ecaplikiene@socmin.lt), Daiva Zabarauskienė ( dzabarauskiene@socmin.lt ) bei Kristina Eismontė ( keismonte@socmin.lt 

          Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija