Europos neįgaliųjų forumas: ES neturi strategijos dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo

Naujienos 2015-04-04

2015 m. balandžio 2 d. – įsimintina tarptautinei neįgaliųjų bendruomenei: tądien Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių komitete (toliau – Komitetas) pirmą kartą svarstyta Europos Sąjungos (ES) ataskaita dėl neįgaliųjų teisių užtikrinimo. JT Komiteto nariai taip pat susitiko ir su Europos neįgaliųjų forumo atstovais, kurie pristatė parengtą Alternatyviąją (šešėlinę) ataskaitą, pateikė savo prioritetus.

Europos neįgaliųjų forumo JT Komitetui išsakyti esminiai ir susirūpinimą keliantys klausimai dėl JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija) įgyvendinimo ES:


 • ES neturi specifinės Konvencijos įgyvendinimo strategijos visų ES institucijų ir ES šalių narių lygmeniu.
  Todėl Europos neįgaliųjų forumas kviečia parengti Europos Negalės paktą, įtraukiamą į ES pagrindinę ekonomikos strategiją, siekiant atliepti ir žmonių su negalia teises šios strategijos kontekste.
 • Iki šiol nei ES, nei ES instituciniu lygmeniu nebuvo vykdoma kampanija, kuria būtų siekta įtvirtinti žmonių su negalia teises ir Konvenciją. Todėl Europos neįgaliųjų forumas kviečia ES lygmeniu parengti prieinamą, matomą, gerai organizuotą ir finansuojamą viešą kampaniją dėl asmenų su negalia teisių.
 • Nėra sukurtas aiškios struktūros ir dokumentavimo procesas, apibrėžiantis, kaip konsultuotis su negalią turinčiais asmenimis ir jiems atstovaujančiomis organizacijomis. Todėl ES kviečiama parengti Elgesio kodeksą dėl įtraukimo ir konsultacijų proceso su asmenimis su negalia ir jų organizacijomis visuose ES sprendimų priėmimo procesuose.
 • ES lygmeniu paskirtai koordinacinei struktūrai (angl. – focal point) stinga reikalingų finansinių resursų ir koordinavimo įgaliojimų įtraukti Konvencijos nuostatas į visus ES politikos lygmenis. Be to, stebėsenos mechanizmui stinga finansavimo ir nepriklausomumo. Todėl Europos neįgaliųjų forumas kviečia sukurti veiksmingą koordinacinį mechanizmą ES institucijų hierarchijoje, siekiant Konvencijos įgyvendinimo, ir užtikrinti jo reikiamą finansavimą ir nepriklausomumą.
 • Žmonėms su negalia turi būti užtikrinta judėjimo laisvė! Europos neįgaliųjų forumas reikalauja, kad ES skubiai parengtų ir priimtų Europos Prieinamumo Aktą, kuris apimtų daugelį politikos sričių, tarp jų – transportą, pastatų aplinkos pritaikymo, avarinių (pavojaus atveju) paslaugų prieinamumą, interneto ir komunikacinių technologijų prieinamumą ir kt.
 • Žmonės su negalia patiria diskriminaciją visose gyvenimo srityse! Europos neįgaliųjų forumas reikalauja ES skubiai priimti siūlomą Lygybės (antidiskriminacinę) Direktyvą ir užtikrinti visiems asmenims su negalia apsaugą nuo diskriminacijos, atsižvelgiant į Konvencijos nuostatas švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos ir paslaugų prieinamumo srityse.
 • Kai kurios ES šalys narės naudojo ES struktūrinius fondus išlaikyti ir skatinti institucinės globos sistemą.
  Europos neįgaliųjų forumas ragina ES fondus naudoti paslaugoms ir pagalbai, skatinančiai žmonių su negalia savarankišką gyvenimą, finansuoti.
 • Nors ES yra didžiausia donorė tarptautinio bendradarbiavimo srityje, iki šiol ji nesiėmė visų priemonių ir veiksmų negalės klausimams ir aspektų įtraukimui į vystomąją politiką ir programas skatinti.
  Europos neįgaliųjų forumas ragina priimti ES Negalės ir Vystymosi politiką ir Priemonių Planą.
 • Visoje ES žmonės su negalia yra pripažįstami teisiškai neveiksniais, apgyvendinami institucijose prieš jų valią, verčiami gydytis ir gyventi nežmoniškose sąlygose. Europos neįgaliųjų forumas ragina ES parengti gaires šalims narėms, užtikrinant pagalbą žmonėms su negalia, siekiantiems realizuoti savo teisinį veiksnumą. Priverstinė hospitalizacija ir/ar gydymas negalės pagrindu turėtų būti uždraustas.
 • Šiandien ES moterys ir vaikai su negalia patiria daugialypę diskriminaciją. Europos neįgaliųjų forumas ragina ES kovoti su visų formų diskriminacija.