Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) pranešimas spaudai: „Neįgaliųjų organizacijos ir SADM pasiekė kompromisinį susitarimą projektų finansavimo klausimu”

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Neįgaliųjų reikalų departamento rengti atviri debatai su neįgaliųjų asociacijų vadovais bei socialine sritimi besirūpinančiais savivaldybių atstovais dėl Valstybės kontrolės audito rekomendacijų, numačiusių Neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektų finansavimo tvarkos permainas, baigėsi kompromisinio sprendimo priėmimu. Konstruktyvios trišalės diskusijos leido padaryti išvadą, jog skubotas perėjimas prie naujos finansavimo tvarkos gali neduoti laukiamų rezultatų, todėl nutarta metams atidėti naują neįgaliųjų projektų finansavimo tvarką, o per šį laikotarpį visoms pusėms pasirengti kuo sklandžiau prie jo pereiti. Vertiname šį SADM žingsnį konstruktyvaus dialogo link, skatinamo ministerijos vadovo Rimanto Jono Dagio.

      Susitikimai su šalies savivaldybių specialistais, savivaldybių asociacijos, nevyriausybinių organizacijų vadovais parodė, jog skirtingai traktuojamos Valstybės kontrolės išvados bei su jomis susiję šio proceso dalyvių lūkesčiai. Nemažai savivaldybių atstovų diskusijų sukėlė naujojoje tvarkoje numatytas fiksuotas savivaldybių finansinis indėlis, būtinas projektams įgyvendinti, per mažos jiems administruoti numatytos lėšos. Tarp daugelio neįgaliųjų asociacijų siūlymų buvo ir prašymas naująjį finansavimo modelį iš pradžių išbandyti tik dalyje savivaldybių, nepradėti jo įgyvendinti, kol savivaldybėse nebus sukurtos neįgaliųjų reikalų tarybos, patvirtinta socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodika ir tvarka, nustatyti paslaugų kokybiniai kriterijai bei įkainiai. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro R.J.Dagio patvirtintame ir nuo 2010 m. birželio 1 d. įsigaliosiančiame Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos apraše į kai kuriuos pasiūlymus atsižvelgta, prie kai kurių nuostatų tiek neįgaliųjų asociacijoms, tiek savivaldybėms teks prisitaikyti.

Su Lietuvos neįgaliųjų forumo narių, didžiausių neįgaliųjų asociacijų, vadovais suderintame ir ministro R.J.Dagio pasirašytame pasirengimo įgyvendinti priemonių plane – konkretūs darbai ir terminai jiems atlikti. Tai ne mažiau svarbūs sprendimai, kuriuos neįgaliųjų bendruomenė visapusiškai palaiko ir remia.

Iki 2010 m. kovo 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Neįgaliųjų reikalų departamentas įpareigoti išanalizuoti ir suderinti socialinės reabilitacijos paslaugas reglamentuojančius teisės aktus. Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą neįgaliųjų asociacijos turi skatinti savivaldybių institucijas (tarybas, merus) bendradarbiauti su neįgaliųjų asociacijomis, kurios savivaldybėse inicijuotų nuolatinių komisijų arba darbo grupių sudarymą neįgaliųjų klausimams spręsti. Šio darbo jos privalo imtis neatidėliodamos ir jį atlikti iki gruodžio 1 d. bei apie tai informuoti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

Nuo birželio vidurio iki 2010 m. kovo 1 d. Neįgaliųjų reikalų departamentas, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ bei Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija turi parengti planą, kaip 2011-2012 metais bus finansuojamos specialiosios socialinės paslaugos sutrikusio intelekto asmenims neįgaliųjų asociacijų arba bendrai finansavimo su savivaldybėmis įsteigtuose dienos užimtumo centruose, savarankiško gyvenimo namuose, laikino atokvėpio tarnybose, šeimos paramos centruose.

Dar vienas įpareigojimas neįgaliųjų asociacijoms – pasirengti įgyvendinti neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašą ir burtis į skėtines organizacijas bei pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tokių asociacijų sąrašą. Šiai priemonei įgyvendinti skirtas metų laikotarpis – nuo 2009 m. birželio 15 d. iki 2010 m. birželio 1-osios.

Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė

Rasa Kavaliauskaitė