Žmonių grupė aplinks darbo stalą.

Lietuvos neįgaliųjų forumas kviečia socialines įmones pereiti prie socialiai atsakingo žmonių su negalia įdarbinimo modelio

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga drauge su asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumu ir Všį Rastis rengia projektinę paraišką, skirtą žmonių su negalia įgalinimui darbo rinkoje. Projekte numatoma kurti naujas pagalbos formas žmonėms su negalia ir darbdaviams, kad įsidarbinimo procesas, o vėliau ir įsitvirtinimas darbo vietoje, būtų kuo efektyvesnis.

Projekto dalyvių patirtis teikiant paslaugas žmonėms su negalia rodo, kad profesinio rengimo metu suteikiamų žinių bei praktinių įgūdžių nepakanka sėkmingam įsitvirtinimui darbo vietoje. Užsienio šalių praktika patvirtina, jog efektyviausia žmogų su negalia rengti konkrečioms darbinėms funkcijoms konkrečioje pagal kliento specifiką pritaikytoje darbo vietoje. Remdamasi pažangia užsienio patirtimi, Všį Rastis parengė darbo įgūdžių ugdymo darbo vietoje programą „Hot Train”, pagal kurią kvalifikaciją patobulinę specialistai apmokys klientus su įvairiomis negaliomis.

Prie projekto kaip partnerius kviečiame prisijungti socialines įmones, kurios norėtų keistis ir savo veiklą perorientuotų į žmonių su negalia įgalinimą. Dalyvavimas bendrame projekte su neįgaliųjų organizacijomis galėtų būti puikus būdas ir reali pagalba socialinėms įmonėms perorientuojant veikimo modelį iš priklausomo nuo valstybės subsidijų į socialiai atsakingą verslą, kuriantį ilgalaikę naudą.

Dalyvavimo projekte nauda socialinėms įmonėms:

Socialinės įmonės galėtų prisijungti kaip praktinių įgūdžių ugdymo darbo vietoje bazės. Tai būtų galimybė nemokamai ištestuoti pagalbos priemones, išsiugdyti potencialius darbuotojus, apmokyti esamus darbuotojus ir patiems darbdaviams gauti konsultacijų dėl darbo proceso organizavimo bei skirtingas negalias turinčių žmonių poreikius darbo vietoje.

Projekto paraiškoje gali dalyvauti tik Vilniaus regione veikiančios socialinės įmonės. Susidomėjusius darbdavius kviečiame rašyti adresu info@lnf. lt iki lapkričio 27 dienos.

Projektas „Įdarbinimo iniciatyvų žmonėms su negalia skatinimas Vilniaus regione“ yra rengiamas Europos socialinio fondo agentūros kvietimu.